REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

 1. Niniejszy Regulamin określa ramowe warunki współpracy pomiędzy firmą Morze Możliwości Małgorzata Witkowska z siedzibą w Świnoujściu zwaną dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zamawiającym w zakresie usług tłumaczeniowych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
 2. Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę jest:

a) realizowanie tłumaczeń pisemnych, w tym przysięgłych, ustnych symultanicznych, ustnych konsekutywnych,

b) świadczenie usług pomocniczych związanych z usługami tłumaczeniowymi (korekta, uwierzytelnianie, przygotowanie do druku itp.),

zwanych w dalszej części Regulaminu Zamówieniem.

 1. Zakres i rodzaj zleconych Wykonawcy usług oraz sposób ich realizacji, w tym cena, tryb
  i termin zostaną każdorazowo przedstawione Zamawiającemu w dokumencie „Wycena” na podstawie zapytania ofertowego złożonego przez Zamawiającego.
 2. Zamówienie do realizacji uważa się za przyjęte w momencie akceptacji przez Zamawiającego dokumentu „Wycena”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zlecenie wykonania usługi Zamawiający wykonuje poprzez złożenie podpisu na dokumencie „Wycena” lub przesłanie takiej akceptacji odrębnym dokumentem na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
 4. Zamówienie uważa się za wykonane przez Wykonawcę, jeśli wykona on lub dostarczy zamówienie Zamawiającemu w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
 5. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć Zamówienie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie
  i w sposób uzgodniony w umowie.
 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.
 7. Potwierdzenie odbioru wykonanego Zamówienia stanowi:

a) złożenie przez Zamawiającego podpisu na fakturze lub zleceniu lub

b) dokument nadania przesyłki (dostarczenie pocztą lub kurierem) lub

c) potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej.

 1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia ustalane jest przez Wykonawcę na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, przedstawionych Zamawiającemu w dokumencie „Wycena”, która ma charakter orientacyjny.
 2. Ostateczna kalkulacja zlecenia następuje w oparciu o liczbę wszystkich znaków komputerowych składających się na tekst przetłumaczony. Liczba ta wynosi 1800 znaków dla strony tłumaczenia nieprzysięgłego i 1125 znaków dla strony tłumaczenia przysięgłego.
 3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest wystawiona przez Wykonawcę faktura proforma.
 4. Wszelkie dane Zamawiającego są gromadzone i przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
  w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 5. Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia i zastrzega sobie prawo do udostępnienia tekstów oryginalnych osobom współpracującym z Wykonawcą w celu wykonania zlecenia.
 6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości wykonanego tłumaczenia muszą zostać zgłoszone Wykonawcy
  w ustawowym terminie.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad tłumaczenia
  w najkrótszym możliwym terminie. Wykonawca może odstąpić od prawa do usunięcia wad, wówczas Zamawiający ma prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Reklamacji nie podlegają: stylistyka tłumaczenia, układ graficzny dokumentu przetłumaczonego, nomenklatura użyta w tłumaczeniu, jeśli jest poprawna. Reklamacji podlegać mogą: błędy ortograficzne, błędy gramatyczne, błędy merytoryczne, luki w tłumaczeniu, zgubione podczas tłumaczenia fragmenty tekstu.